صاحب زمونه ایایه

صاحب زمون ایایه

وقتی که موقش ایبو صاحب زمون ایایه

عالــم بـــهار ایبو دنیــــا وجون ایایه

وچهار مدورعالـــم بنگ اذون ایایه

تـــموم اهل عالــــم والامون ایایه

یا مهدی ادرکنــی دل وزبون ایایه

ظلم ایروه وریشه عدل ومیون ایایه

قربون ذوالفقارش کافر کشون ایایه

ایمره قحط سالی گندم برون ایایه

مثل زمــون مولا خیبر گشون ایایه

وقت ظهورش عیسی واسمون ایایه

هر کس که لایقش بو وجمکرون ایایه

بسیجیل ولایت قشون قشون ایایه

خیمه ایزنن ودلل سرتک ستون ایایه

روزی که تـــکسوار حیدر نشون ایایه

دوباره روز مردی وغیرت کشون ایایه

صحرا همش گل ایبو بلبل وخون ایایه

او روزحرف دلل وسر زبــــون ایایه

اردل بییم ومهدی وهر مکون ایایه

قربون ذولفقارش کافر کشون ایایه

م. احمدوند

/ 0 نظر / 16 بازدید