بچه های قبله آبادی سلام

بچه های قبله آبادی سلام   ****  دوستان تازه آبادی سلام

نوگلان خطه ی طرهان سلام  ***    فاتحان رزم حاج عمران سلام 

آهوان قلعه ی گارین سلام     ***       ای سترگ سینه آسین سلام 

کوهدشت ای شب چراغ راه من ***این تویی آرام دل آگاه من

ای دیار دلبران گلعذار ***بر دل خشکیده ام آبی ببار

 شهر پاکان شهر قرآن شهرنور***شهر شادی شهر غم شهر غرور  

نوشبانان کلاس گل کره ***خشت مالان فقیر بی سره 

گرده هامان آشنای چوب کیست***یاگار سال های بردگی است

شهر من ای شهر مردان دلیر ***محفل عرفان گرم ترکه میر

قصه ی داغ جگرسوزان کجاست***سال های بال و پرریزان کجاست

لاله های دشت رومشکان کجاست***ترک تازی های آن سامان کجاست

السلام ای باد کاکیزه سلام***ای هوای سرد پاییزه سلام

ای درختان بلند پاچنار***تپه های سنگی ویزنهار

 یادباد آن بامدادان رحیل***هوره ی دل خشتگان کوچ ایل

دختران زائر زرده سوار ***چای داغ قهوه خانه ی چنار

زائران گرم بابا گردعلی***مردمان روستای زیتعلی

مردمان جنگ جوی اشتره ***خمره های سنگی کلماکره

کاشکی با هم دوباره جان شویم ***جملگی در پیکر طرهان شویم

م. احمدوند

 

/ 0 نظر / 19 بازدید