وه نوم خدایی گه وارونه مِــیوه نوم خدایی گه وارونه مِی                        نجات بشر اِ بیابونه مِی

ترجمه:به نام خدایی که  باران محبت ازوست و هموست که سرگشتگان بیابان را رهنمون است

        وه نوم خدایی گه او دل ریَه مه     هرونچی گه بوشی هنی هر کمه

ترجمه:به نام خدایی که رحمتش به حدی است که هرچه در این  باب بگویی باز اندک است

             وه نوم خدایی گه دل شاکره      رحیم ار بسلمونو هم کافره

ترجمه:به نام خدایی  که شادی دلها ازوست و مسلمان و کافر برسفره ی لطفش روزی خوارند

             خدایی گه جز او شناسی نیه               اگرنیتی او  وج هناسی نیه

ترجمه:همان خدایی که جز او آشنایی وجود ندارد و اگر اراده ی او نباشد توان نفس کشیدن برای کسی  نمیماند

       وه نو م خدایی گه مل پرّ دیه       خدای گه چرخ فلک خرّ دیه

ترجمه:به نام خدایی که پرنده را توان پرواز میدهد و فلک را برمدار خود میگرداند

          خدایا وه نوم تو دم آکرم                وه نوم تو آرومه  دردسرم

ترجمه:خدایا کلام  را به نام تو آغاز می کنم و ذکر تو باعث التیام درد من است

   خدایا تو دلیا پریشو نهه               کتیتن کویه ل  فکر لاشو نهه

ترجمه:خدایا تودریارا پریشان مکن کوهها افتاده ی تواند دراندیشه تنه زدن نباش

      خدایا درّک نرم دیدارته                 ملیچک وه دونی گرفدارته

ترجمه:خدایا خار نرم دیدارتست و گنجشک با خوردن دانه ای اسیر محبت تست

         خدایا کراس ا ور دل نکن                گل عشقته باخ بلبل نکن

ترجمه:خدایا آبروی دلها را مبر وگل عشق را از باغ بلبل محو مکن

  خدایا تو آو لادَرِ کشتمی              تو خو پورّ ن اولین خشتمی

ترجمه:خدایا تویی که آب محبت را به کشتزار من میرسانی و هم تویی که خشت
 آغازین وجود مرا درست نهاده ای

           خدایا تو اِ  ویشه آگر نیه         وه دوسل تو عقل سِره پر نیه

ترجمه:خدایا تو بیشه دوست دارانت را آتش مزن و به یاران اندیشه ناقص مده

خدایا تو آگر ننه مال کس                   نهه باخ بی بر تو اوجاخ کس

ترجمه:خدایا خانه کسی را طعمه حریق مکن و نتیجه زحمات کسی را مانند درخت غیر مثمر مکن

خدایا تو روژ کسه شو نهه      سلامت بدن کس تو وه تَو نهه

ترجمه:خدایا روزگار کسی را سیاه مکن و سلامت کسی را اسیر تب مکن

         خدایا درّک ا دس کس نچو       زوئون کسی اِ چِله بس نچو

ترجمه:خدایا کاری کن که خاری دردست کسی نخلد و زبان کسی در بیان حقایق قفل نشود

          خدایا چیه می تر  وه  ماتم نهه     دل کس اسیر دس خم نهه

ترجمه:خدایا دیده کسی را خیس اندوه مکن و دل کسی را اسیر غم منما

              خدایا چیه می خرّده ارحال مو       کچک کم حاوا ده  وره  بالمو

ترجمه:خدایا گوشه چشمی از روی عنایت به ما داشته باش و سنگ نامهربانی را نصیب بال پرواز ما مکن

              نهه بیله مر لیز و  لونه دلم                 نیه آورا پیش و ژونه دلم

ترجمه:خدایا آشیان دلم را مسوزان و بند آب کشتم را بر آب مده

         مه هامر دراخل دسم حالیه                 جناب تو یارب فره عالیه

ترجمه:خدایا منِ گدا بر آستانت ایستاده ام ، در صورتی که جناب تو بسیار عالی است

        گدای دراخل پشیمو نهه        لیوه ملک عاقل هراسو نهه

ترجمه:خدایا گدای آستان خود را پشیمان مکن و مجنون ملک عقلا را هراسان منما

           مرادم بیه تا وه شایی بچم            دس پر ا ملک گدایی بچم

ترجمه:خدایا مرا به آرزویم برسان تاباشادمانی و دست پر از آستانت برگردم

              گدا  مال تو طول شاهی  ژنه         خدایا ا طوله هنی هن منه 

ترجمه:خدایا گدای خانه تو طبل شاهی می زند و آن طبل زن منم

                    وه شایی رسیم اژ گدایی درت       سرو گیونمه کل بوئه خرّسرت

ترجمه:من با گدایی دربار تو به پادشاهی رسیدم پس تمام وجودم فدای توباد

م. احمدوند

/ 0 نظر / 27 بازدید